Strona startowa Szkolenie KATA

KATA

KATA JU-JITSU


ICHI-KATA JU-JITSU


- TACHI-REI
- MIGI-SEIKEN-SOTO-UKE
- O-GOSHI
- GEDAN-TSUKI
- MIGI-SHUTO-SOTO-UKE
- IPPON-SEOI-NAGE
- TATO-GEDAN-TSUKI
- HIDARI-SEIKEN-SOTO-UKE
- O-SOTO-GARI
- HIDARI-ZEN-KUTSU-DACHI
- TATO-GEDAN-TSUKI
- KIAI-JITSU
- TACHI-REI


NI-KATA JU-JITSU

- TACHI-REI
- HIDARI-SHUTO-JODAN-UKE
- MIGI-SEIKEN-JODAN-TSUKI
- MIGI-MAE-HIZA-GERI
- TAI-SABAKI
- HIDARI-GEDAN-BARAI
- MOROTE-SEOI-NAGE
- GEDAN-JUJI-UKE
- USHIRO-UKEMI
- MIGI-ZEN-KUTSU-DACHI
- MIGI-SEIKEN-UCHI-UKE
- MIGI-ZEMPO-TENKAI
- MIGI-ZEN-KUTSU-DACHI
- MIGI-SEIKEN-UCHI-UKE
- TAI-SABAKI
- HIDARI-GEDAN-BARAI
- HIDARI-ZEMPO-TENKAI
- HIDARI-ZEN-KUTSU-DACHI
- HIDARI-SEIKEN-SOTO-UKE
- O-GOSHI
- TATO-TSUKI
- KIAI-JITSU
- TACHI-REI


SAN-KATA JU-JITSU

- TACHI-REI
- TOBI-TORA
- HIDARI-SHUTO-JODAN-UKE
- FUMI-KOMI-SEOI
- MA-UKEMI
- MIGI-ZEN-KUTSU-DACHI
- MIGI-SEIKEN-UCHI-UKE
- MIGI-ZEMPO-TENKAI
- MIGI-ZEN-KUTSU-DACHI
- HIDARI-AGE-UKE
- ERI-SEOI-NAGE
- HIDARI-ZEMPO-TENKAI
- HIDARI-ZEN-KUTSU-DACHI
- MIGI-AGE-UKE
- SEOI-OTOSHI
- TAMBO-GERI
- HIDARI-ZEN-KUTSU-DACHI
- HIDARI-SEIKEN-UCHI-UKE
- O-SOTO-GARI
- HIDARI-GEDAN-BARAI
- O-UCHI-GARI
- SOKUTO-GERI
- KIAI-JITSU
- TACHI-REI


SHI-KATA JU-JITSU

- TACHI-REI
- MIGI-SHUTO-JODAN-UKE
- SHOTEI-MOROTE-TSUKI
- MIGI-SHUTO-JODAN-UKE
- FUMI-KOMI-SEOI
- SOTO-MAWASHI-GERI
- MIGI-ZEMPO-TENKAI
- UKI-GOSHI
- SASAE-TSURI-KOMI-ASHI
- TAMBO-GERI
- IPPON-SEOI-NAGE
- USHIRO-UKEMI
- MAE-HIZA-GERI
- YOKO-GERI
- O-SOTO-GARI
- TOBI-TORA
- O-UCHI-GARI
- MIGI-ZEMPO-TENKAI
- GOSHI-GURUMA
- MIGI-HIJI-TSUKI
- KIAI-JITSU
- TACHI-REI


GO-KATA JU-JITSU

- TACHI-REI
- HIDARI-HAISHU-UKE
- MIGI-HIZA-UKE
- MIGI-YOKO-GERI
- HIDARI-ZEMPO-TENKAI
- HIDARI-ZEN-KUTSU-DACHI
- HIDARI-UCHI-UKE
- MOROTE-SEOI-NAGE
- MIGI-ZEMPO-TENKAI
- MIGI-ZEN-KUTSU-DACHI
- MIGI-UCHI-UKE
- USHIRO-HIJI-TSUKI
- CHUDAN-MOROTE-TSUKI
- SODE-TSURI-KOMI-GOSHI
- MIGI-KAKATO-GERI
- KIAI-JITSU
- TACHI-REI


ROKU-KATA JU-JITSU

- TACHI-REI
- JODAN-JUJI-UKE
- SEIKEN-CHUDAN-TSUKI
- TAI-OTOSHI
- TAMBO-GERI
- KIN-GERI
- O-SOTO-GARI
- SOKUTO-GERI
- O-UCHI-GARI
- SEIKEN-UCHI-UKE
- SHOTEI-CHUDAN-TSUKI
- MOROTE-GARI
- KAKATO-GERI
- KIAI-JITSU
- TACHI-RE


+ GYAKU-ZUKI-KATA
+ BO-KATA
+ UKE-KATA